Medlem af Dansk Psykologforening

Om Mari Ann Sander Molano

Psykologer på Frederiksberg
Mari Ann Sander Molano

Mari Ann Sander Molano

Tlf: 21684052
Mail: mariannmolano@gmail.com

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet under Velfærdsministeriet.

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket vil sige, at jeg tager imod henvisninger fra egen læge.

Jeg har igennem det meste af mit voksne liv arbejdet psykoterapeutisk med mennesker, eller, som jeg godt kan lide at udtrykke det: samarbejdet med mennesker omkring de forhold i deres liv, som de er optaget af eller lider under.  Jeg var allerede som ganske ung fascineret af den menneskelige psykes kompleksitet, herunder af vejene imod psykologisk forandring og lindring af psykisk smerte. Dette førte mig tidligt på sporet af psykologien som den professionelle vej i mit liv.

Jeg har igennem årene, såvel i mit faglige som i mit personlige liv, mødt mange mennesker, hvis tanker, opdagelser og erfaringer med livet – i kombination med mine egne – har hjulpet mig til at se og forstå mere og mere af det, livet er: en livslang læring i at leve det liv, som vi finder, er bedst for os, og som rammerne i vores liv giver mulighed for. En læring, som må erfares på egen krop igennem såvel små som store oplevelser, igennem samvær med de mennesker, vi møder på vores nære og fjerne vej, når vi arbejder, rejser, stifter familie, bliver syge osv.

Med til at skabe sig erfaringer hører refleksionen – over fremtiden, fortiden og nutiden, over andre og over os selv. Hermed kan vi blive bedre til at handle i overensstemmelse med vores ønsker og muligheder. Nogle foretrækker at reflektere over det personlige liv i enerum, andre reflekterer bedst sammen med andre. Man kan ikke på forhånd sige, at det ene er bedre eller rigtigere end det andet. Ikke desto mindre viser det sig, at der er stunder i livet, hvor rigtig mange søger en særlig form for nærvær med et andet menneske, f.eks. her på vores breddegrader en psykolog. Der vil typisk være tale om tidspunkter i livet, hvor det bliver genstridigt og uforståeligt, og hvor usikkerheden over, hvordan vi kommer videre, bliver særligt stor og smertefuld.

Psykologisk teori og refleksionen over den er en vigtig ballast for mig i mit arbejde. Ikke desto mindre er det vigtigt for mig, at min teoretiske bagage hele tiden går hånd i hånd med praksis. Her mener jeg både praksis fra mit faglige liv som psykolog men så sandelig også fra mit personlige liv. Jeg er af den overbevisning, at der, hvor vi som mennesker lærer mest om det at være menneske, det at være i smerte og glæde og det at lindre os selv og andre, er igennem det levede liv og ikke igennem bøger og teorier. Vores viden om os selv er ikke en læring, som kan bibringes os ved at søge opskriften på ”det rigtige liv”, selvom vi af og til måske kan forfalde til at tro det og kan blive forvirrede af al den snak om, hvad man ”bør” og ”ikke bør”.

Psykologer på Frederiksberg

Uddannelse og arbejde

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2001 og fik min autorisation i 2007. Siden færdiggørelsen af min uddannelse har jeg arbejdet flere steder i psykiatrien: som afdelingspsykolog på et lukket afsnit, som behandlingsansvarlig psykolog på et bo- og behandlingssted for mennesker med alvorlige sindslidelser, og igennem en lang årrække har jeg været primær behandler for yngre voksne med alvorlige psykiske lidelser og for deres pårørende i det tilbud, som hedder OPUS. Sideløbende har jeg siden 2008 haft selvstændig psykologpraksis, hvor jeg har fulgt mange mennesker med mere almenpsykologiske problemstillinger, en del igennem mange år. Samtalerne har været individuelle, i par (f.eks. kærester/ægtepar, søskende, venner) eller i hele familier. Jeg har igennem mange år også faciliteret gruppeterapeutiske forløb og jeg har løbende haft forskellige supervisionsopgaver.

Psykologer på Frederiksberg

Kurser, uddannelsesforløb m.v.

Det er vigtigt for mig at holde mig ajour med ny viden og forskning indenfor det psykologiske og psykoterapeutiske fagområde, hvorfor jeg jævnligt deltager i kurser, uddannelsesprogrammer m.m., bl.a. afholdt i regi af Dansk Psykologforening.

Jeg har flere længerevarende efteruddannelsesforløb bag mig i bl.a. eksistentielt orienteret psykoterapi,  kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk orienteret psykoterapi med mennesker med psykotiske og traumerelaterede lidelser. Der udover et flerårigt uddannelsesforløb i mindfulnessmeditation – jeg er selv igennem en del år dagligt praktiserende og er optaget af det, man kalder 3. bølge kognitiv psykoterapi, hvori indgår såvel mindfulness og iagttagende og accepterende tilgange til selvet.  Sidst men ikke mindst har jeg i mange år været draget af og beskæftiget mig med sammenhængen mellem krop og psyke. Under denne paraply befinder sig bl.a. kropspsykoterapeutiske tilgange til forandring og den neuroaffektive forståelse og behandling af traumer og psykiske lidelsers opståen.

Sidst men ikke mindst sikrer jeg mig kvaliteten af min faglighed ved løbende supervision hos fagkollegaer, ligesom jeg selv har en teoretisk efteruddannelse i supervision på eksistentielt grundlag.

Psykologer på Frederiksberg

Egenterapi

Jeg er også selv et menneske i fuld gang med livet og har igennem årene i perioder rakt ud efter hjælp til indsigt og forståelse. Allerede tidligt, hvor smertelige forhold i mit eget liv fik tag i mig, begyndte jeg et psykoterapeutisk forløb, og dér blev der pirket grundigt til min nysgerrighed efter, hvad der sker i mødet mellem klient og terapeut, og hvad der er på spil der. 

Jeg har på den måde tilegnet mig megen direkte viden om, hvad god og sund terapi er og ikke er, og årene har givet mig en erfaring på området, som ofte gør mig i stand til at følge andre mennesker på deres kortere eller længere vej ind i det psykoterapeutiske rum – og ud i livet.

Det at virke som psykoterapeut forudsætter efter min bedste overbevisning, at terapeuten selv har været igennem et eller flere psykoterapeutiske forløb af kortere og længere varighed og dermed har erfaret den psykoterapeutiske proces med alt, hvad den indebærer, på egen krop. Ikke mindst herigennem kan man danne sig troværdige holdninger til, hvad psykoterapi er og ikke bør være.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.